Doctor Hossein Eslami

Doctor Hossein Eslami

Doctor Hossein Eslami

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب (Download Paper) Journal of Water Engineering Volume: 5, Issue: 1
2 برآورد بهینه غلظت بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی استان خوزستان) (Download Paper) Journal of Water Engineering Volume: 1, Issue: 1
3 برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) Journal of Water Engineering Volume: 4, Issue: 1
4 بررسی اثر تغییر شرایط هیدرولیکی و هندسه پلکان بر رژیم جریان و استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با بکارگیری مدل 3D-Flow (مطالعه موردی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه) (Download Paper) Paya Shahr Journal Volume: 1, Issue: 3
5 بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی (Download Paper) Journal of Water Engineering Volume: 5, Issue: 1
6 بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی (Download Paper) Journal of Water Engineering Volume: 4, Issue: 2
7 بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی (Download Paper) Media Journal Volume: 26, Issue: 4
8 بکارگیری شاخص الکنودر مکانیابی دفن زباله شهرستان شوش (Download Paper) Journal of Water Engineering Volume: 2, Issue: 2
9 پیش بینی زمان واقعی سیلاب میان حوضه سدهای مسجدسلیمان و گتوندعلیا با استفاده از مدل بارش رواناب (قبل و بعد از آبگیری سد گتوند علیا) (Download Paper) Journal of Water Engineering Volume: 2, Issue: 2
10 تهاجم یا تبادل فرهنگی (Download Paper) Journal of Culture-Communication Studies Volume: 10, Issue: 8
11 سنجش میزان رضایت مندی شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداری تهران (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 2, Issue: 5
12 مقایسه روشهای تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز) (Download Paper) Journal of Water Engineering Volume: 4, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 Applying Genetic Algorithm for Allocating Students to the Dormitory Rooms (Download Paper) 01st Iran Data Mining Conference
2 اخلاق مدیریت (Download Paper) 2nd International Congress of the Humanities, Cultural Studies
3 ارایه مدلی جامع از عوامل موثر بر خریدهای تکانشی (Download Paper) 11th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Innovations
4 ارزیابی استفاده از مدل برنامه ریزی بیان ژن جهت شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی (Download Paper) International Conference on Civil Engineering
5 ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر جهت شرب (Download Paper) 3rd International Conference on Environmental Engineering
6 ارزیابی راندمان کاربرد آب در مزارع نیشکر شرکت کشت و صنعت کارون (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
7 ارزیابی روش های زمین آماری در پراکنش مکانی کلر و سولفات آب زیرزمینی در دشت میاناب شوشتر (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
8 ارزیابی روند تغییرات بارندگی استان خوزستان با روش من کندال (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
9 ارزیابی مدلهای ET0 Calculator و AquaCrop در مدیریت مزارع (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
10 ارزیابی میزان EC و TDS در منابع آبی زیرزمینی روستاهای دشت مسجدسلیمان با کاربرد GIS (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
11 ارزیابی و ساماندهی دفع آب های سطحی شهرستان مسجد سلیمان ناشی از رواناب ها سال اخیر (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
12 استفاده از تکنیکهای آنالیز چندمتغیره در پیاده سازی رویکرد مشتری مداری در صنعت فولاد (Download Paper) 01st Iran Data Mining Conference
13 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل های عددی در تحلیل مسیر آبراه ها ( مطالعه موردی سد انحرافی دز ) (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
14 Comparison of Modified Perturbed Hard-Sphere-Chain Equation of State with Peng-Robinson and ISM Equation of State (Download Paper) 12th Iranian Seminar on Physical and Theoretical Chemistry
15 Prediction of the phase behavior of pure polar compounds (Download Paper) 12th Iranian Seminar on Physical and Theoretical Chemistry
16 بازارگرایی، کارآفرینی و نوآوری پایه های اساسی عملکرد برتر شرکت ها (Download Paper) 11th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Innovations
17 برآورد شاخص فرسایندگی باران با استفاده از خصوصیات ماهانه بارندگی در حوضه دریاچه نمک (Download Paper) National Conference on optimal utilization of water resources
18 بررسی آب زیرزمینی استان بوشهر برای استفاده از آب شرب با توجه به TDS و TH (Download Paper) National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
19 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه آبگیری برالگوی رسوب گذاری در آبگیر(مطالعه موردی :آبگیر غرب دز) (Download Paper) 1st national conference on urban planning, architecture, civil engineering, environment
20 بررسی اثر تغییر شرایط هیدرولیکی و هندسه پلکان بر رژیم جریان و استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با بکارگیری مدل Flow-3D (مطالعه موردی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه) (Download Paper) 2nd  national conference on urban planning, architecture, civil engineering, environment
21 بررسی پارامترهای فیزیکی و اثرنویز بر روی خطوط ارتباطی نانولوله های کربنیباندل شده (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Avionics System
22 بررسی پراکنش مکانی بارندگی متوسط سالانه استان قزوین با استفاده از زمین آمار (Download Paper) International Conference on New findings of Biological and agricultural sciences
23 بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر عملکرد شغلی آنها در بانک سپه استانقزوین (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
24 بررسی تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینی بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه (Download Paper) 11th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Innovations
25 بررسی تاثیر عوامل شخصیتی و عوامل درون فروشگاهی بر رفتار خرید تکانشی با تاکید بر نقش میانجی خصیصه تکانش گرایی خریدار (Download Paper) 11th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Innovations
26 بررسی تاثیر نوآوری، کارآفرینی و شیوه های حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد (Download Paper) 2nd International Conference on Modern Horizons in Management and Accounting Sciences, Economics and Entrepreneurship of Iran
27 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت (Download Paper) International Conference on Advanced Research in Management, Economics Law and Humanities
28 بررسی تخریب و تجدید پوشش گیاهی طی سال های 2000 و 2009 در منطقه سگزی اصفهان با استفاده از تصاویر ماهوارهای (Download Paper) 2nd National Conference on desert Management and Approach on arid areas and desert
29 بررسی تغییرات بارش و دما در شرایط تغییر اقلیم آتی برای حوضه رود زرد در ایران (Download Paper) 1st national conference on urban planning, architecture, civil engineering, environment
30 بررسی تغییرات زمانی و الگوی مکانی روندهای بارندگی استان خوزستان (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
31 بررسی تغییرات شاخص فرسایندگی Aim در استان خوزستان (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
32 بررسی تغییرات مکانی برخی آلاینده های آب های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت خرم آباد) (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
33 بررسی تغییرات مکانی خصوصیات کمی آب های زیر زمینی با استفاده از GIS (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
34 بررسی تغییرات منطقه ای بارش سالانه استان خوزستان با کاربرد روش زمین آماری کریجینگ مبتنی بر GIS (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
35 بررسی چگونگی افزایش میزان آلودگی از تخلیه کننده دایره ای در محیط پذیرنده ساکن (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
36 بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان (Download Paper) 02nd National Conference on Modern Management Sciences
37 بررسی رابطه ارتباطات میان فردی با خودپنداری و عزت نفس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد میبد (Download Paper) 1st national conference on religious education, a path to excellence
38 بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و احساسات کارکنان باتوجه به نقش درک سیاستهای سازمانی مطالعه موردی: بیمارستاان شهدای کارگر شهر یزد (Download Paper) 3rd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
39 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی باعملکردکارکنان استانداری استان گلستان (Download Paper) The National Conference on Research and Development in the Third Millennium
40 بررسی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهرو ندی سازمانی کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان (Download Paper) 4th International Symposium on Management Science
41 بررسی رابطه مهارت های ارتباط کلامی و غیرکلامی با خودپنداری و عزت نفس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد (Download Paper) 1st national conference on religious education, a path to excellence
42 بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان های استان گلستان (Download Paper) National Conference on Management Information and Communication Technology
43 بررسی عوامل کلیدی موفقیت برندسازی داخلی در بانک ملت (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان تهران) (Download Paper) International conference on management in the 21st century
44 بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
45 بررسی فرماندهی حوادث اکولوژیک ناگهانی با قدرت و شدت کافی(ICS Disaster) توسط سازمان آتش نشانی (Download Paper) 3rd National Conference on Fire and Urban Safety
46 بررسی فلوراید در آب شرب روستاهای شهرستان اندیمشک با کاربرد GIS (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
47 بررسی کیفی آب زیرزمینی براساس طبقه بندی ویلکوکس به منظور مصارف کشاورزی در بخشی از حوزه آبخیز شیراز (Download Paper) International Conference on New findings of Biological and agricultural sciences
48 بررسی کیفی آب زیرزمینی دشت الشتر جهت استفاده در کشاورزی (Download Paper) 3rd International Conference on Environmental Engineering
49 بررسی مدل درون یابی معکوس وزنی فاصله (IDW) در پهنه بندی بارش ( مطالعه موردی: استان خوزستان) (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
50 بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقشآن در بهبود عملکرد سازمان های دولتی و غیردولتی ایران (Download Paper) 10th International Conference on Strategic Management
51 بررسی معماری نوگرای ایرانی و آثاری از هوشنگ سیحون در این سبک (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
52 بررسی معیار های کیفیت خدمات مهندسین مشاور در مرحله طراحی پروژه های ساختمانی کشور (Download Paper) 7th International Project Management Conference
53 بررسی و ارائه مدل عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی مورد مطالعه در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد (Download Paper) International conference on management in the 21st century
54 بررسی و پیاده سازی ربات های امدادگر در عملیات جستجو و نجات (Download Paper) 2nd National Conference on Fire and Urban Safety
55 بررسی و تخمین خطر جذب سدیم و هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دشت خرم آباد (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
56 بررسی، تخمین و پهنه بندی نیترات آبهای زیرزمینی به روش کریجینگ (مطالعه موردی: شهرستان خرم اباد) (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
57 برنامه ریزی منابع آب مخزن سدزیبا محمدبااستفاده ازنرم افزارHEC-RESSIM (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
58 بکارگیری هوش مصنوعی در برآورد میزان آبشستگی در پایاب سرریزهای جام (Download Paper) 2nd  national conference on urban planning, architecture, civil engineering, environment
59 به کارگیری شاخص الکنودر مکان یابی دفن زباله شهرستان دزفول (Download Paper) 6th National Conference on Health , Environment and Sustainable Development
60 بهینه سازی شبکه ایستگاه های باران سنجی استان خوزستان با روش کریجینگ (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
61 بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب (Download Paper) National Conference on Water and Wastewater Engineering
62 پهنه بندی شاخص (EI(30 ماهانه با استفاده از روش های زمین های آماری (مطالعه موردی حوضه آبخیز دریاچه نمک) (Download Paper) National Conference on optimal utilization of water resources
63 پهنه بندی کیفیت آب شرب روستاهای شهرستان اندیمشک با استفاده از GIS و تاکید بر وجود فلزات سنگین روی، مس، آلومینیوم، کرم (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
64 پیش بینی زمان واقعی سیلاب میان حوضه سدهای مسجدسلیمان و گتوند علیا با استفاده از مدل بارش رواناب (قبل و بعد از آبگیری سد گتوند علیا) (Download Paper) 5th Comprehensive Flood Management and Engineering Conference
65 پیش بینی مصرف میلگردهای فولادی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره (Download Paper) 01st Iran Data Mining Conference
66 تاثیر روش های آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر بر روی راندمان کاربرد و حجم مصرف آب در کشت ذرت دانه ای در شمال خوزستان (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
67 تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر ابتکار و نوآوری شغلی در مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد (Download Paper) 1st National Conference on organizational change and innovation, with the approach of resistance economy
68 تاثیروب دارکردن میل لنگ بربالانس دینامیکی موتورچهارسیلندردیزلی وکاهش نیروهای یاتاقانی (Download Paper) 2nd electronic Conference on new research in Science and Technology
69 تحلیل میدان آکوستیک حاصل از جریان تراکم نا پذیر بر روی شناور زیرسطحی (Download Paper) 3rd national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
70 تحلیلی برعوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش (Download Paper) 02nd Conference on Accounting, Financial Management and Investment
71 تعیین مناسب ترین روش میان یابی برای بررسی تغییرات مکانی EC و SAR آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: میاناب شوشتر) (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
72 تغییر طرح اتصال شاتون از پین به دندانه دار در موتور چهار سیلندر دیزلی (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Mechanics
73 تهیه نقشه فرسایندگی باران استان قزوین با استفاده از زمین آمار (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
74 تهیه و بررسی خواص رئولوژی نانوسیال های مغناطیسی بر پایه مگنتیت (Fe3O4) با و بدون پوشش پلی ونیل الکل (PVA) (Download Paper) 06th Annual Student Conference on Mechanical Engineering
75 ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت با پوشش PVA (Download Paper) Iranian Physics Conference 1387
76 سرمایه اجتماعی زیربنای حیاتی در جهت دست یابی و ارتقا سلامت سازمانی (Download Paper) The 9th International Accounting and Management Conference and the 6th Conference on Entrepreneurship and Innovations
77 سنتز و مشخصه یابی ساختاری سرامیک های هیدروکسی آپاتیت فلوئوردارشده سینترشده (Download Paper) 08th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran
78 سنتزکنترل شده، مشخصه یابی و بررسی سینترپذیری فلوئور الحاق شده در هیدروکسی آپاتیت نانوکریستالین (Download Paper) Iranian Physics Conference 1387
79 شناخت عوامل موثر بر بهبود ارتباطات و ایجاد همدلی سازمانی در بینکارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
80 شناسایی رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری با تاکید برنقش میانجی عدالت سازمانی (Download Paper) 7th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
81 شناسایی مکانهای مناسب جمع آوری آب باران با استفاده از روش ANP در حوضه آبخیز کوهرنگ (Download Paper) The 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
82 شناسایی نقش گرایش کارآفرینانه، نوآوری و بازارگرایی در ارتقا عملکرد شرکت (Download Paper) 11th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Innovations
83 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتبارسنجی مشتریان جهت پرداخت تسهیلات در بانک ملت شهر یزد به کمکFTOPSIS (Download Paper) 3rd National Conference on Management and Humanities Research in Iran
84 شناسایی و مدیریت ریسک ها در مجموع قراردادهای B.O.T نیروگاه های برق کشور (Download Paper) 05th International Project Management Conference
85 شناسایی وارزیابی مولفه های ویژگیهای روسای شعب بانک صادرات یزد (Download Paper) 02nd national conference on sustainable development in arid and semiarid regions
86 کاربرد سنجش از دور ، GIS و AHP در پتانسیل یابی منابع آب (مطالعه موردی : تاقدیس شیرگون) (Download Paper) 1st national conference on urban planning, architecture, civil engineering, environment
87 کاربرد سنجش از دور، GIS و AHP در پتانسیل یابی منابع آب ( مطالعه موردی: تاقدیس شیرگون) (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
88 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی کیفیت آب شرب روستاهای شهرستان اندیمشک با تاکید بر میزان سختی و TDS (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
89 کاربرد مبانی مشترک مدل های بالندگی مدیریت پروژه در شرکت های ساختمانی (Download Paper) 01st International Conference on Strategic Project Management
90 مدل سازی پارامترهای کیفی اکسیژن محلول (DO) و اکسیژن مورد نیاز (BOD) رودخانه کرخه در بازه پای پل الهایی با استفاده از نرم افزار WASP6 (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
91 مدل سازی پارامترهای کیفی نیترات و آمونیاک در رودخانه کرخه بازه پای پل الهایی با استفاده از نرم افزار WASP6 (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
92 مدل سازی دینامیکی موتور چهار سیلندر دیزلی در نرم افزار ADAMS (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering Research New findings
93 مدیریت بحران در تاسیسات آب و فاضلاب (Download Paper) National Conference on Water and Wastewater Engineering
94 مروری بر اثرات تغییر اقلیم بر محیط و سازگاری با آن (Download Paper) 2nd National Conference on desert Management and Approach on arid areas and desert
95 مروری بر تاثیر سنگیزه ای در کاهش فرسایش بادی (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
96 مروری بربررسی تاثیرمالچ های نفتی درتثبیت ماسه های روان (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
97 معرفی عوامل موثر بر رفتار خرید تکانشی در محیط آنلاین (Download Paper) 11th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Innovations
98 مقایسه روش های مختلف زمین آماری برای میان یابی بارندگی روزانه ایستگاه های باران سنجی استان خوزستان (Download Paper) National Conference on Water and Hydraulic Structures
99 مقایسه رویش های درون یابی عناصر شیمیایی آب زیرزمینی دشت میاناب شوشتر (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
100 نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در بین دانشجویان داوطلب و غیر داوطلب اهدای خون شهر بندرعباس (1396) (Download Paper) 6th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
101 نقش رسانه های ارتباط جمعی در توسعه مدیریت بحران (با رویکرد زلزله آبان ماه استان کرمانشاه) (Download Paper) 4th International Symposium on Management Science
102 نقش رهبری تحول آفرین در بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان (Download Paper) 7th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
103 واسنجی و صحتسنجی مدل AquaCrop در مزارع کلزا تحت مدیریت زارعین (Download Paper) 1st National Conference on Agrometeorology and Agricultural Water Management