Doctor Hasan Sharifi

Doctor Hasan Sharifi

Doctor Hasan Sharifi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hasan Sharifi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary The 20th National Conference on Welding and Inspection and the 9th National Conference on Nondestructive Testing Shahrekord 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی خواص اتصال غیرهمجنس فولاد زنگنزن آستنیتی A321 به فولاد کربنی A537CL1 به روش GTAW (Download Paper) Journal Of Welding Science and Technology of Iran Volume: 3, Issue: 1
2 تفسیر قمى در ترازوى نقد (Download Paper) Journal Of Qur’ānic Researches Volume: 2, Issue: 5
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنمی همول یتیک خود ایمن در یک قلاده سگ تریر ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشک ی دانشگاه تهران (Download Paper) 15th Iran Veterinary Congress
2 اثر افزودن ذرات سیلیکون کاربید بر خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت پایه آلومینا تحت فرآیند سینتر چند مرحله ای (Download Paper) 14th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran
3 اثر پرکننده نانوکامپوزیتی Al-B4C ساخته شده به روش نورد تجمعی (ARB) بر ریزساختار خواص مکانیکی جوشکاری تحت پوششگاز محافظ با الکترود غیر مصرفی تنگستن (TIG) (Download Paper)
4 اولویت بندی شاخص ها و تبیین جایگاه صندوق ضمانت و بیمه سرمایه گذاری مدیریت ریسک در بانک هایاسلامی به روش AHP (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
5 بررسی اثر فرمولاسیون دوغاب در تولید فوم سرامیکی ZrO2 (Download Paper) National Conference on Materials Engineering, Metallurgy and Mining, Iran
6 بررسی اثر کسر حجمی تقویت کننده بر رفتار سایش خشک نانوکامپوزیت Al/SiCp (Download Paper) The second International and the Seventh Joint Conference of Iranian Metallurgica Engineering and Iranian Foundaryman Scintific Societies
7 بررسی اثر کسر حجمی ذرات SiC بر خواص فیزیکی و حرارتی کامپوزیت Al(6061)/SiCp (Download Paper) 14th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran
8 بررسی اثر کسر وزنی ذرات تقویت کننده کاربیدسیلیسیوم بر خواص فیزیکی ومکانیکی کامپوزیت آهن کاربیدسیلیسیوم (Download Paper) 1st virtual conference on nanoscience and nanotechnology
9 بررسی اثرکسر حجمی ذرات تقویت کننده کربنی بر خواص فیزیکی و حرارتی کامپوزیت AI 6061/C (Download Paper) 1st virtual conference on nanoscience and nanotechnology
10 بررسی تاثیر اندازه تخلخل پیشسازه بر رفتار سایش خشک کامپوزیت Al-2%Mg/ZrO2 تهیه شده به روش نفوذدهی بدون فشار (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
11 بررسی ترکیب فازهای میانی نهایی فوم های سرامیکی زیرکونیایی به وسیله پراش پرتو ایکس (Download Paper)
12 بررسی خواص پوشش فتوکاتالیستیTiO2/ZnTio3 و محاسبه نوار ممنوعه (Download Paper) National Conference on Materials Engineering, Metallurgy and Mining, Iran
13 بررسی خواص فیزیکی کامپوزیت آلومینیوم کاربیدسیلسیم به روش SPS (Download Paper) 13th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran
14 بررسی رفتار ضربه ای فولادهای دو فازی فریتی - مارتنزیتی با مورفولوژیهای متفاوت از مارتنزیت (Download Paper) 06th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran
15 بررسی رفتار و خواص کوردیریت متخلخل حاصل از روش سل - ژل (Download Paper) First International Congress on Chemistry and Nanotechnology from Research to Technology
16 بررسی عوامل موثر بر تولید کامپوزیت آلومینیم– منیزیم/زیرکونیا به روش نفوذدهی بدون فشار (Download Paper) 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
17 بررسی فرآیند اسید شویی جهت حذف فاز MgO در نانو کامپوزیت Co/VC توسط اسید HCl (Download Paper) 1st National Conference on Advances and Challenges in Science, Engineering and Technology
18 بررسی قابلیت اطمینان و جایابی سیستم توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک در حضور تولید پراکنده (Download Paper) Fourth National Conference on Modern Technologies in Electrical, Telecommunication and Mechatronics Engineering
19 بررسی قابلیت تر شدن فصل مشترک سیستم های کامپوزیتی Al2 O3 / Al + xMg و SiCox Al + xMg (Download Paper) First National Congress of Refractory
20 بررسی مفهوم ساماندهی محلات حاشیه نشین شهری (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
21 بررسی موضوع ساماندهی محلات حاشیه نشین شهر اهواز مطالعه موردی: قلعه چنعان (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
22 بررسی و تحلیل جایگاه مناطق آزاد و ویژه در برنامه ریزی منطقه ای (Download Paper) International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and the Environment
23 برسی ساختاری اثر مس بر فریت منگنز (Download Paper)
24 تولید درجا پودر کامپوزیتی کبالت کاربید وانادیم از مواد اولیه Co3O4-V2O5-C-Mg به روش MASHS (Download Paper) 1st National Conference on Advances and Challenges in Science, Engineering and Technology
25 تولید ورق کامپوزیتی آلومینیم/ نانو کاربید بور به روش نورد تجمعی انباشته (ARB) (Download Paper) National Conference on Materials Engineering, Metallurgy and Mining, Iran
26 رفتار خمشی کامپوزیتهای هیبرید FGM تقویت شده با نخهای بازالت و پلی استر (Download Paper) 10th National Conference on Textile Engineering
27 ساخت بدنه ی کوردیریتی به روش سل - ژل (Download Paper) First International Congress on Chemistry and Nanotechnology from Research to Technology
28 ساخت کامپوزیت SiCp/Al به روش پلاسمای جرقه ای( SPS) (Download Paper) The tenth joint meeting of the Fifth International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
29 ساماندهی محلت حاشیه نشین (مطالعه موردی: قلعه چنان شهر اهواز) (Download Paper) The First International Conference on New Ideas in Urban Architecture of Geography and Sustainable Environment
30 سرامیک های متخلخل: روش تولید، خواص و کاربرد (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
31 سنتز بررسی مروفولوژی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت منگنز (Download Paper)
32 سنتز نانو ذرات اکسید تیتانیم به روش سل ژل و بررسی اثر پوشش اکسید تیتانیم بر روی آبدوستی زیر لایه گرافیتی (Download Paper) The 15th Scientific Student Conference on Materials Engineering and Metallurgy of Iran
33 شبیه سازی دینامیکی برجهای جذب واحدهای شیرین سازی گاز ترش توسط آمین ها (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
34 شبیه سازی دینامیکی شیرین سازگار گاز ترش (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
35 شبیه سازی عددی آسیب ناشی از خمش در کامپوزیتهای پلیمری بازالت/اپوکسی با استفاده از استحکام کششی باقیمانده (Download Paper) The tenth joint meeting of the Fifth International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
36 شهرسازی مدرن و دیدگاه هرمان یوزف اشتوبن (Download Paper) International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and the Environment
37 کاربرد جاذب لیگنوسلولزی در حذف آلودگی های نفتی از آب (Download Paper) 4th Conference of Separation Science and Engineering
38 گزارش یک مورد سندرم میلودیسپلازی در گربه (Download Paper) 15th Iran Veterinary Congress
39 مدل سازی رفتار مکانیکی پوشش روی در فولاد ساده کم کردن (Download Paper) 2nd National Conference of lead and zinc Iran
40 مشخصه یابی و بررسی فازی نانوذرات رو ی تیتانات سنتز شده به روش سل-ژل (Download Paper) National Conference on Materials Engineering, Metallurgy and Mining, Iran
41 مقایسه اثر جریان متناوب پالسی بر روی خواص مکانیکی ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد کربنی فولاد زنگ نزن آستنیتی (Download Paper) The 19th National Conference on Welding and Inspection and the 8th National Conference on Nondestructive Testing
42 مقایسه تاثیر دو سیکل عملیات حرارتی همگن سازی و نرماله کردن فولاد اولیه بر سختی و ریزساختار فولاد دوفازی به دست آمده از سیکل های آنیل بین بحرانی مستقیم و پیوسته (Download Paper) 11th Congress of the Iranian Metallurgical Society
43 مقایسه دوسیکل عملیات حرارتی همگن سازی و نرماله کردن فولاد اولیه برسختی و ریزساختار فولاد دوفازی بدست آمدها ز سیکلهای آنیل بین بحرانی مستقیم و پیوسته (Download Paper) 01st joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
44 مقایسه رفتار ضربهای پاندولی و نحوه شکست درکامپوزیتهای هیبریدی با کامپوزیتهای FGM (Download Paper) The tenth joint meeting of the Fifth International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
45 نقش آموزش عالی در ایجاد و زمینه سازی اشتغال از دیدگاه استفاده از توان پژوهشی کشور (Download Paper)